Põhikiri

Geopaatia Selts

PÕHIKIRI

 

 1.       Üldsätted

1.1.                 Seltsi ametlik nimi on Geopaatia Selts (inglise keeles Geopathic Society).

1.2.                 Selts on isikute vabatahtlik ühendus, mittetulundusühing.

1.3.                 Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.4.                 Selts juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadustest.

1.5.                 Seltsi majandusaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini (kaasa arvatud).

 

2.       Eesmärk ja tegevuspõhimõtted

 

2.1.                 Seltsi tegevuse eesmärk on saada teavet loodus- ja tehiskeskkonna energoinformatsioonilistest protsessidest ja nende mõjudest organismidele.

2.2.                 Seltsi tegevuspõhimõtted on avatus, dialektilisus, teaduslikkus ning austus info algupära suhtes.

2.3.                 Selts teeb koostööd ning arendab sidemeid Eesti ja teiste riikide sarnaste organisatsioonide ning liikumistega.

 

3.       Seltsi tegevus

3.1.                 Tegeleb maapõues olevate objektide (ained, maavarad, veesooned, Hartmanni-, Curry võrgustik, maalõhed, õhk, niiskeõhukoopad, allikad jne) tunnetamisega ning nende registreerimisega pildari/pildamise vm abivahendi abil.

3.2.                 Uurib maapõues või keskkonnas olevatest objektidest põhjustatud väljade mõju inimorganismile, loomadele, taimedele, loodusele, ehitistele, tehnovõrkudele jne.

3.3.                 Uurib maapinnal (looduses) organismile tervendavalt kui ka kahjulikult mõjuvaid alasid.

3.4.                 Uurib paranormaalseteks või keskkonnaanomaaliateks nimetatud nähtusi, objekte, meediume ja väljasid eraldi või kogumis.

3.5.                 Uurib paranormaalseid nähtusi ja anomaalseid väljasid.

3.6.                 Korraldab koolitusi, seminare (sh rahvusvahelisi), infopäevi, loenguid, ekspeditsioone, väljasõite jne.

3.7.                 Arutletakse erinevate teemavaldkondade (füüsikaliste, psüühiliste, paranormaalsete jne. valdkondade) üle. Kutsutakse esinema erinevaid lektoreid ja vaadatakse teemakohaseid filme.

 

4.       Seltsi liikmed

4.1.                 Seltsi liikmeks võib olla füüsiline isik sõltumata elukohast, kes soovib edendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

4.2.                 Seltsi liikmeks saamiseks teeb isik Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse.

4.3.                 Seltsi liikmeks vastuvõtmiseks on vajalik ühe Seltsi liikme kirjalik soovitus.

4.4.                 Liikmeks vastuvõtmisest teatab juhatus taotlejale kirjalikult. Liikmeks astumise päevaks loetakse juhatuse sellekohase otsuse tegemise päev.

4.5.                 Seltsi liikmel ei ole õigust esineda, esindada ega teostada toiminguid Seltsi nimel ilma Seltsi juhatuse kirjaliku kokkuleppeta või volituseta.

4.6.                 Seltsi liikmel on õigus:

4.6.1.                          võtta osa Seltsi tegevusest;

4.6.2.                          valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

4.6.3.                          saada üldkoosolekult ja juhatuselt teavet Seltsi tegevust puudutavates küsimustes;

4.6.4.                          igal ajal liikmeskonnast välja astuda, esitades kirjaliku avalduse Seltsi juhatusele, kes sellest informeerib järgmist üldkoosolekut.

4.7.                 Seltsi liikmel on kohustus:

4.7.1.                          järgida Seltsi põhimõtteid, käesolevat põhikirja ja Seltsi kodukorda;

4.7.2.                          võtta osa Seltsi tegevusest; täita talle Seltsi üldkoosoleku või juhatuse poolt pandud ülesandeid;

4.7.3.                          tasuda juhatuse poolt määratud tähtajaks liikmemaksu ja muud kehtestatud maksud.

4.8.                 Seltsi üldkoosoleku otsusega võib Seltsist välja arvata liikme, kes:

4.8.1.                          ei ole järginud Seltsi põhikirja;

4.8.2.                          on kahjustanud Seltsi mainet oma vääritu tegevusega;

4.8.3.                          ei ole tasunud liikmemaksu rohkem kui kahel aastal.

4.9.                 Auliikmeks võidakse valida Seltsi liige alates 60-ndast eluaastast, kellel on erilisi teeneid ja kes kauaaegse viljaka tegevusega on aidanud kaasa seltsi tegevusele. Auliige on vabastatud liikmemaksu tasumisest.

4.10.             Seltsi auliige valitakse  Seltsi juhatuse ettepanekul üldkoosolekul kinnisel hääletusel.

 

5.       Üldkoosolek

5.1.                 Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Otsused võetakse vastu üldkoosolekul osalevate liikmete häälte enamusega.

5.2.                 Üldkoosolek tuleb kokku seaduses ettenähtud juhtudel, kuid vähemalt üks kord kalendriaastas. Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, päevakord tehakse teatavaks kõigile liikmetele vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.

5.3.                 Üldkoosoleku pädevuses on:

5.3.1.                          põhikirja muutmine;

5.3.2.                          eesmärkide muutmine;

5.3.3.                          juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

5.3.4.                          sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine;

5.3.5.                          revisjonkomisjoni liikmete valimine;

5.3.6.                          auliikmete kinnitamine;

5.3.7.                          liikmete väljaarvamine Seltsist;

5.3.8.                          majandusaasta aruande kinnitamine;

5.3.9.                          muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

 

6.       Juhatus

6.1.                 Juhatus on Seltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib Seltsi.

6.2.                 Juhatus koosneb kuni viiest (5) liikmest, kes valitakse üldkoosolekul Seltsi liikmete poolt kolmeaastaseks (3) tähtajaks. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.

6.3.                 Juhatuse liikmel on õigus Seltsi esindada tehingute tegemisel juhul, kui tal  on teiste juhatuse liikmete volitus.

6.4.                 Juhatuse liikmed jagavad omavahel tööülesanded vastavalt vajadusele. Tähtsamate küsimuste arutamiseks kutsutakse juhatuse koosolekule teisi Seltsi liikmeid, keda juhatus peab vajalikuks.

6.5.                 Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6.6.                 Juhatuse koguneb koosolekule vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

6.7.                 Juhatuse pädevusse kuulub:

6.7.1.                          Seltsi tegevuse juhtimine vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;

6.7.2.                          Seltsi tegevusega seotud rahaliste tehingute tegemine;

6.7.3.                          otsuste vastuvõtmine Seltsi tegevusega seotud küsimustes;

6.7.4.                          Seltsi liikmete arvestuse pidamine;

6.7.5.                          Seltsi tegevus- ja raamatupidamise aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;

6.7.6.                          Seltsi üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine;

6.7.7.                          muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse;

6.7.8.                          auliikme kandidaadi esitamine üldkoosolekule.

6.8.                 Juhatus võib moodustada oma otsuse alusel alalisi toimkondi või ajutisi toimkondi.

 

7.       Seltsi tegevuse revideerimine ja aruandlus

7.1.                 Seltsi finants-majandusliku tegevuse revideerimiseks valib üldkoosolek Seltsi liikmete hulgast hääletusel kolmeks aastaks revisjonikomisjoni kuni kolm liiget.

7.2.                 Revisjonikomisjon revideerib Seltsi tegevust mitte harvemini kui kord aastas ja esitab tulemused üldkoosolekule.

7.3.                 Majandusaasta lõppedes koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek  ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

8.       Lõppsätted

8.1.                 Seltsi põhikirja võib muuta vähemalt 2/3 seltsi liikmete otsusega. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustab vähemalt 3/4 liikmetest.

8.2.                 Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3.                 Seltsi tegevuse lõpetamisel määratakse seltsi vara jagamisel õigustatud isikud üldkoosoleku poolt.

 

Muudatused kinnitatud 3. jaanuari 2012. a üldkoosolekul.